Oficiální stránky obce KROKOČÍN

 

CzechPoint

 Kontakt

Obecní úřad Krokočín
Krokočín 18
67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511

ou.krokocin@seznam.cz

Povinné údaje (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

1. Oficiální název

Obec Krokočín

 

2. Důvod a způsob založení

Právní úprava:

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Obec Krokočín (dále jen obec) je územním samosprávným celkem České republiky. Ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce má 7 členů. Obec je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 

3. Organizační struktura

zastupitelstvo: 7 členů

- starosta

- místostarosta

- výbor kontrolní

- výbor finanční

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Krokočín

Krokočín 18

67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511

web: www.krokocin.cz

mail: ou.krokocin@seznam.cz

úřední hodiny: Ut 16-18

 

5. Bankovní spojení

ČS, č. ú. 1525365349/0800

 

6. IČO

00377996

 

7. DIČ

CZ-00377996

 

8. Rozpočty

viz zde.

 

9. Žádosti o informace

Obec Krokočín zveřejňuje informace následujícími způsoby:

- na úřední desce u obecního úřadu

- na elektronické úřední desce na adrese: www.krokocin.cz

- hlášením místního rozhlasu

Žádosti, podněty, návrhy či podání lze činit:

- ústně osobně v kanceláři OÚ

- telefonicky na tel: 568 646 511

- písemně

- poštou na adrese: Obec Krokočín, č.p. 36, 67571 Náměšť nad Oslavou

- elektronickou poštou na adrese: ou.krokocin@seznam.cz

Obec je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k její samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, podněty, návrhy či podání lze činit:

- ústně osobně v kanceláři OÚ

- telefonicky na tel: 568 646 511

- písemně

- poštou na adrese: Obec Krokočín, č.p. 36, 67571 Náměšť nad Oslavou

- elektronickou poštou na adrese: ou.krokocin@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní. Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě.

 

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal a lhůtu, popř. způsob jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí, je povinen uvést v poučení rozhodnutí . Obecně se vydávání rozhodnutí řídí zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis.

 

12. Řešení složitých životních situací

Osobní projednání na OÚ.

 

13. Výroční zpráva o poskytování informací

14. Seznam organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Krokočín se sídlem Hasičská zbrojnice Krokočín č.p. 13, 67571 Náměšť nad Oslavou

starosta hasičů: Ludvík Rouš (tel.: 777 008 016)

velitel hasičů: Luděk Rouš

 

15. Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů obce Krokočín: Otevřít

Informační povinnost správce: Otevřít